محتوای کلی کلاسها


طراحی محتوای تربیتی کلاسها در موج و قطره مبتنی بر دیدگاهی بنیادین است که می توان آن را به صورت اجمالی چنین توضیح داد:

شناخت خود و جهان پایه های اساسی جهان بینی انسان را تشکیل می دهد. جهان بینی فرد در ساختن نظام باورها و اعتقادات او تعیین کننده است و این نظام باورها و اعتقادات است که می تواند متضمن اجرای احکام و نظام ها باشد، در این دیدگاه سه محور شناخت خود،  شناخت جهان و رابطه ی بین این دو می تواند مبنای یک محتوای غنی تربیتی باشد.

در یک تربیت طبیعی و مبتنی بر حقیقت انسانی ،کودک در ابتدای فرآیند رشد خود جهان را از طریق به کار گیری حواس پنجگانه می شناسد واین شناخت راه را برای درک خویشتن به عنوان خود یکپارچه هموار می کند. در این گروه سنی تفکر انتزاعی به عنوان پردازشگر خویشتن رشد نکرده است به همین دلیل ما در موج و قطره شناخت و کشف جهان را از طریق فعال سازی حواس پنجگانه در دستور کار خود قرار داده ایم و از طریق آموزش زبان های گوناگون ارتباط وسیع با جهان را برای کودک میسر می کنیم .از سویی دیگر کلاس دوستدار دانایی با تاکید بر حیرت ذاتی کودکان در مواجهه با جهان و حفظ روحیه کنجکاوی و پرسشگری آنان زمینه را برای معنابخشی به ارتباط با جهان فراهم می کند.