اهداف آموزشی


ما اهداف آموزشی مجموعه موج و قطره را متناظر با چهار رکن تربیتی(کودک، مربی، والد، محتوا) به شرح زیر تعریف تعریف نموده ایم.

1.     تربیت انسانی که ضمن توجه به توانمندی های منحصر به فرد خود و پرورش آنها، بیشترین توانایی سازگاری با محیط پیرامون خود - اشخاص، مسائل، موقعیتها و ... - و در گامی برتر اثرگذاری بر آن را دارد.

2.     پرورش مربیانی خودآگاه، که تربیت خود را  اصل می دانند و در عین حال دانش و تجربه و تخصص لازم برای مربی گری را کسب می نمایند.

3.     اصلاح و ارتقاء دانش، بینش و مهارت والدین -به عنوان اساسی ترین رکن تربیت- در زمینه شناخت خود به عنوان والد و نقش این شناخت بر رشد و شکوفایی فرزندانشان از یک سو و فرآیند صحیح تربیت فرزندان از سوی دیگر.

4.     پژوهش، تدوین و توسعه‌ی محتوایی تربیتی و آموزشی، که ضمن توجه به منحصر به فرد بودن کودک، ابعاد گوناگون رشدی (جسمی، هیجانی،اجتماعی، شناختی و معنوی) را در نظر گرفته باشد.